دپارتمان ها

مجموعه دپارتمان های مدرسه غیردولتی درخشش

مشاوره آموزشی

در این واحد براساس اهداف آموزشی به برنامه ریزی می پردازیم تا مشاوران و دبیران با اجرای برنامه ها دانش آموزان را به سمت هدف هدایت نمایند.

امور پرورشی و فرهنگی

دبیرستان درخشش در راستای تقویت بعد فرهنگی و ملی دانش آموزان اقدام به برگزاری برنامه ها، جشن ها و مراسم های مذهبی می پردازد.

تربیت بدنی

با توجه به سلامت جسمانی دانش آموزان یکی از مهم ترین برنامه ها برای همزمانی رشد علم آموزی و سلامت، نهادینه کردن زنگ ورزش در دبیرستان درخشش است.

نظارت کیفی

این واحد با نظارت بر روی کار دبیران، مشاوران و دانش آموزانبا توجه به پارامترهای مشخص شده، میزان عملکرد مثبت آنها را می سنجد و با ارائه گزارش دقیق طی فرآیندهای مدیریتی در جهت رفع نواقص و مشکلات اقدام می کند.

بارگذاری ....